Nasza nazwa oznacza wysoką jakość, trwałość i funkcjonalność w rozwoju, produkcji i przetwarzaniu użytych materiałów, a także uderzający wygląd wynikający z wykończenia, koncepcji i projektu.

Aby mieć pewność, że wysokiej jakości produkt BMC zapewni nieograniczoną zabawę i przyjemność z jazdy przez wiele lat, należy przestrzegać zaleceń opisanych poniżej oraz w instrukcji obsługi.

BMC Switzerland AG (zwana dalej BMC) dostarcza najwyższej jakości rowery w postaci wstępnie zmontowanej wyłącznie za pośrednictwem wyspecjalizowanych sprzedawców rowerów. Ostateczna gotowość do jazdy, a tym samym gwarancja bezpieczeństwa jazdy, w szczególności dostosowanie zawieszenia, przerzutek i hamulców do potrzeb kupującego, mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanych, wyspecjalizowanych sprzedawców BMC (zwanych dalej: sprzedawcami BMC).

Termin “kupujący” w niniejszym tekście odnosi się do użytkownika, klienta końcowego.

Poniższe warunki gwarancji określają usługi gwarancyjne świadczone przez BMC na rzecz kupującego oraz wymagania dotyczące zgłaszania roszczeń gwarancyjnych.

 1. Gwarancja producenta
  Kupujący ma prawo do roszczeń gwarancyjnych z zastrzeżeniem poniższych warunków.
 2. Produkty objęte gwarancją
  Gwarancja obejmuje wyłącznie ramy, sztywne widelce i komponenty wyprodukowane przez BMC (zwane dalej produktami BMC). Gwarancja obejmuje wyłącznie nowe produkty BMC, które zostały zakupione od sprzedawcy BMC. Wszystkie inne części i komponenty są wyłączone z niniejszej gwarancji.
 3. Okres gwarancji
  Rama: 3 lata
  Lakier: 2 lata (1 rok dla modeli sprzed 2014 roku)
  Inne produkty BMC: 2 lata
  BMC zapewnia dobrowolną gwarancję na trzy lata na każdą ramę oraz dwa lata na komponenty BMC i lakier (jeden rok na lakier w przypadku rowerów sprzed 2014 r.).

Istnieje możliwość zarejestrowania ramy w ciągu 6 miesięcy od zakupu u sprzedawcy BMC na stronie rejestracji roweru lub w aplikacji BMC Companion, co wydłuży okres gwarancji na ramę z 3 do 5 lat. Okres gwarancji nie ulega przedłużeniu po naprawie/wymianie ramy.

 1. Wyłączenie z gwarancji
  Następujące komponenty/części i sytuacje są wyłączone z niniejszej gwarancji lub prowadzą do jej wyłączenia:

Zmiany techniczne dokonane w rowerze bez zgody producenta
Późniejsze zmiany/dodatki obejmujące niekompatybilne lub nieoryginalne części
Części zużywające się, takie jak łożyska kulkowe, łożyska ślizgowe, śruby łożysk, śruby łożysk itp.
Części/komponenty inne niż BMC
Wynikające z tego uszkodzenia
Możliwa naprawa problemu przez sprzedawcę BMC
Niewłaściwe użytkowanie/transport
Brak przeglądu gwarancyjnego w odpowiednim okresie
Niewłaściwa konserwacja (należy przestrzegać instrukcji obsługi!)
Uszkodzenia spowodowane brakiem lub wadliwą regulacją lub zużyciem komponentów
Konsekwencje upadku
Uszkodzenia spowodowane czynnikami atmosferycznymi lub normalnym zużyciem
Uszkodzenia spowodowane przez nieodpowiednie środki czyszczące lub dodatki, lub narzędzia, takie jak myjki wysokociśnieniowe.
Komercyjne wypożyczanie/wynajmowanie

 1. Zakres serwisu gwarancyjnego
  BMC zobowiązuje się w niniejszych warunkach gwarancji do świadczenia następujących usług w odpowiednich okresach gwarancyjnych:

Naprawa lub wymiana na równoważne części/komponenty według uznania BMC, z zastrzeżeniem, że model i/lub kolor części zamiennej może odbiegać od modelu i/lub koloru części wymienionej;

Usługi, które nie są objęte gwarancją i które wchodzą w zakres kompetencji sprzedawcy detalicznego, jak również czyszczenie rowerów dostarczonych w stanie zabrudzonym, są płatne zgodnie ze zwykłymi stawkami godzinowymi, kosztami materiałów i transportu;

Usługa świadczona w ramach gwarancji (naprawa/wymiana) nie przedłuża pierwotnego okresu gwarancji.

Poza wymienionymi powyżej nie przysługują żadne roszczenia gwarancyjne.

 1. Zgłaszanie roszczeń gwarancyjnych
  Roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać do sprzedawcy BMC w formie wypełnionego formularza zgłoszenia gwarancyjnego, kopii karty gwarancyjnej lub paragonu zakupu od sprzedawcy BMC.

Sprzedawca BMC zgłosi roszczenie gwarancyjne wraz ze zdjęciami wadliwych części i numerem ramy do BMC, która podejmie decyzję o dalszych procedurach niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia gwarancyjnego. Części wymagające sprawdzenia zostaną odłączone, wyczyszczone i przesłane do BMC zgodnie z wymaganiami.

Sprzedawca BMC otrzyma produkty, które zostały naprawione lub wymienione w ramach gwarancji. Montaż i podstawowa regulacja muszą zostać wykonane przez sprzedawcę BMC. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą zostać odrzucone w przypadku niespełnienia tego wymogu.

 1. Wymiana po awarii
  Opcja jednorazowej wymiany po awarii jest dostępna dla niektórych modeli po zarejestrowaniu gwarancji na stronie internetowej BMC (patrz sekcja 3). Szczegółowe warunki i listę modeli objętych usługą można znaleźć na stronie “Wymiana po kolizji”.
 2. Klauzula salwatoryjna
  Skuteczność prawna pozostałych klauzul pozostaje nienaruszona, jeśli jedna z klauzul niniejszych warunków gwarancji jest lub stanie się nieskuteczna lub zawiera lukę prawną, którą należy usunąć. Ważna klauzula, która jest jak najbardziej zbliżona do pierwotnej intencji nieskutecznej lub brakującej klauzuli
 3. Prawo właściwe i jurysdykcja
  Uzgadnia się, że sądy okręgu Solothurn będą wyłącznie właściwe do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszej gwarancji lub z nią związanych (w tym kwestii dotyczących ważności umowy). Niniejsza umowa kupna podlega prawu szwajcarskiemu z wyłączeniem norm kolizyjnych i porozumienia Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie międzynarodowego zakupu towarów (UN Purchasing Law).

Przedłużenie gwarancji
W przypadku rowerów od roku modelowego 2011 BMC oferuje pierwszemu nabywcy opcjonalny okres gwarancji przedłużony do 5 lat (zamiast 3 lat) na pęknięcia ram BMC spowodowane wadami materiałowymi lub produkcyjnymi.

Wymiana po wypadku
Wymiana po awarii jest opcjonalną usługą świadczoną przez BMC Switzerland AG, w wyniku której użytkownik ma jednorazową możliwość wymiany ramy BMC ze zniżką w stosunku do obowiązującej, oficjalnej ceny katalogowej.